Vytvoření internetové stránky (1.5. - 31.7.2018)

Dvojjazyčné internetové stránky představí motivaci, realizaci, cíle a (mezi)výsledky projektových záměrů. Projektoví partneři zde představí jejich úkoly a budou informovat o aktualitách v projektu. Dále bude postupně vytvořen WebGIS.

Expertní systém, měřící systém a systém včasného varování (1.5. - 30.9.2018)

Programování dvojjazyčného expertního systému. Budou zpracována a spravována relevantní data a mapy. Expertní systém bude na internetových stránkách začleněn ve formě WebGIS, aby mohl být postupně zpřístupněn veřejnosti. Budou dohodnuty a určeny konkrétní body instalace měřících zařízení určených pro kontrolní systém a následně proběhne koordinace jejich instalace. Proběhne zkušební provoz, aby byla zaručena funkčnost systému včasného varování.

Geotechnicko-geologické oblasti ohrožení (1.10.2018 - 31.7.2020)

Detailním zmapováním tak jako sondováním a odběrem vzorků k laboratornímu prozkoumání budou zjištěny vlastnosti hornin (především jejich pevnost). Současně budou zkoumány profily zvětrávání, protože to může vést k nestabilitě skal. Pomocí vygenerovaných geometrických modelů a již existujících digitálních modelů terénu budou generovány inženýrsko-geologické modely rizik. Na jejich základě budou vypočítány scénáře k prognózám jednotlivých rizik, aby bylo stanoveno, jaké podmínky v jakém časovém horizontu mohou vést ke skalnímu sesuvu. Dále budou tato rizika vyhodnocena a následně definována preventivní opatření vedoucí k minimalizaci rizik.

Za použití terestrického laserového skeneru budou vygenerovány geometrické modely speciálních skalních lokalit, na nichž se také budou nacházet monitorovací systémy. Budou zpracovány existující digitální modely terénu. Tyto modely budou použity pro geotechnicko-geologické modely rizik a pro speciální měření pohybů skal. Měření pohybů slouží ke kontrole přesnosti a funkčnosti monitorovacího systému. Společně s analýzou dat budou s ohledem na všeobecnou skalní stabilitu definovány numerické výpočetní metody a odvozena vylepšená preventivní bezpečnostní opatření. Tyto budou předány k dispozici pro výpočty a verifikaci geotechnicko-geologických modelů rizik k prognóze rizik.

Klasifikace oblastí ohrožení (1.8.2020 - 31.12.2020)

Všechna data uloží v expertním systému a poskytnou aktuální celkový přehled o geologických podmínkách a počtu skalních sesuvů. Z toho pak budou vyvozeny oblasti ohrožení, které vyplývají z potenciálu ohrožení jen na základě geologické prognózy. Společně s požadavky úřadů, zájmy veřejnosti a vlastním užíváním území budou definovány konečné oblasti ohrožení a zařazeny do expertního systému. Tímto bude oblast s častým výskytem skalních sesuvů již spojena s vysokým nebezpečím. Pokud tato oblast leží v zóně kulturní krajiny národního parku, snižuje se zde odpovídajícím způsobem stupeň ohrožení, protože zde nedochází k žádným škodám na zdraví a ani poškozením pozemních komunikací.

Spravování stavu ohrožení, zpráva a brožura (1.6.2021 - 31.10.2021)

Budou zpracována geotechnicko-geologická preventivní a bezpečnostní opatření pro různé situace sklaních sesuvů, aby byl pro úřady vytvořen solidní podklad k jednání. Tato řešení budou zařazená mezi doporučená jednání při řešení různých situací. Budou vypracovány strategie pro budoucí monitorování stejně tak jako rozšířené modely rizik. Tyto modely podpoří budoucí přeshraniční projekty spojených s dopravou a poslouží ke zlepšení prognóz možných ohrožení.

Budou definována všeobecná budoucí geotechnicko-geologická odborná témata a konkrétní úkoly odborné skupiny stejně tak jako jejich realizace. Průzkumy, instalované systémy a výsledky budou zveřejněny ve dvojjazyčné zprávě.