Leden 2022

V říjnu 2021 byl projekt ukončen. V září 2021 se v Litoměřicích uskutečnilo závěrečné setkání projektových partnerů, na kterém se diskutovalo o výsledcích a o možné budoucí práci. V prosinci pak byla vydána dvojjazyčná brožura o obsahu a výsledcích projektu. Více informací k těmto aktivitám je k nalezení pod položkou Ke stažení.

 

Červen 2021

V květnu a červnu byly na TU Bergakademie Freiberg dokončeny dvě diplomové práce. Jedna práce se zabývala 3D modelováním skalního útvaru u Hřenska za účelem vyhodnocení stability při zohlednění různých scénářů zvětrávání. V další práci byly geo-inženýrsky zmapovány vybrané oblasti Rauensteinu. Následně byly provedeny výpočty stability a "vzdálenosti dopadu" případných padajících skalních bloků.

Také byl uskutečněn poslední plánovaný průzkum masivu ve Schmilce ve spolupráci s kolegy z UK Praha. Po vytvoření geometrického modelu lze pak vypočítat další model geotechnických rizik.

 

Leden 2021

V prosinci byla na TU Bergakademie Freiberg dokončena diplomová práce, která se zabývala erozí náhorních plošin severně od Kirnitzschtalu. Důvodem k pozorování jsou opakující se sesuvy sutě do údolí, které opakovaně zapříčiňují uzavírky silnic, a také kromě obecného nebezpečí způsobují vysoké náklady.

V diplomové práci byla s pomocí Modelu EROSION 3D modelována eroze půdy v oblasti o rozloze 83,3 ha.

Cílem bylo určit půdní erozi na základě předchozích dešťových srážek. Dále bylo úkolem navrhnout ochranná protierozní opatření pro významné, a zvláště erozím náchylné oblasti. Výsledky modelování různých ochranných opatření ukazují převážně pozitivní vliv na rovnováhu sedimentu a zajišťují tak snížení výskytu erozních jevů.

Diplomová práce je k dispozici pod záložkou Ke stažení.

 

Září 2020

Do WebGIS jsme zadali turistické stezky. Barvy odpovídají stejným označením turistických stezek, které jsme převzali z turistických map na www.mapy.cz. Názvy turistických stezek jsme vynechali, abychom tak mohli lépe klasifikovat ohrožení veřejnosti.

V nadcházejících měsících budeme mimo jiné provádět v oblasti Kirnitzschtal inženýrsko-geologické průzkumy a geotechnické výpočty možných nebezpečí pádů hornin a skal. Následně zkontrolujeme, zmíněné práce na vybraných turistických stezkách, jako např. v Großen Zschand.

 

Červenec 2020

Vytvořili jsme přeshraniční mapu za použití stávajících českých a německých map. Tato mapa je dvojjazyčná, tj. vždy jsou zobrazeny české a německé názvy. Stále existuje několik geologických „hraničních nejasností“, protože čeští a němečtí geologové mapovali určité oblasti odlišně. Tyto problémy je možné objasnit pomocí dalších mapování v budoucnosti.

Právě se dokončuje diplomová práce, kde bylo spolu s kolegy z půdních věd na TU Bergakademie Freiberg provedeno modelování eroze v oblasti Altendorf a Mittelndorf severně od Kirnitzschtalu. Důvodem je získání spolehlivých údajů o příčinách sesuvů půdy v oblasti Ostrauer Mühle a stanovení možných protiopatření. Rovněž je třeba zohlednit lesní oblast mezi Ostrauer Mühle a nad ní se vyskytující pole a louky. Tato zkoumání jsou mimo jiné součástí další diplomové práce.

Momentálně vypracováváme geometrický model skalní věže v Hřensku, abychom následně mohli vygenerovat geotechnický model rizik. Záměrem je porovnání dvou různých způsobu vypracování, z jedné strany Univerzity Karlovy v Praze a z druhé TU Bergakademie Freiberg. Zde nás především zajímá náročnost vypracování a výpovědní hodnota týkající se stability.

Dále se vypracovává další diplomová práce. Jejím obsahem je zkoumání oblasti u Rauenstein a případně oblasti nad Gansbrüche. V současné době probíhají práce v terénu, po nichž budou následovat geotechnické výpočty stability.

 

Únor 2020

Byla zprovozněna databáze pro zaznamenávání svahových pohybů. Také byla aktivována přidružená aplikace pro chytré telefony a nyní shromažďujeme upozornění a komentáře od uživatelů, abychom tyto nástroje mohli v případě potřeby vylepšit.

Důležitou součástí zde byl překlad odborných termínů, aby se v budoucnu mohlo hovořit „společným jazykem“.

Byly vypracované online mapy (WebGIS). Je umožněno zobrazení zpráv o událostech řícení skal a také stavu zpracování.

  • červená = zpráva byla přijata
  • žlutá = zpráva se zpracovává
  • zelená = zpráva byla potvrzena, popř. zpracování bylo dokončeno

 

Dále se vypracovávají modely geotechnických rizik, přičemž příslušná měření byla z větší části dokončena.

Na jaře by měla být vytvořena základní struktura přeshraniční odborné skupiny „georizik“. V této skupině budou diskutovány příslušné administrativní postupy a technické metody, a také budoucí přeshraniční spolupráce.

Ve spojitosti s projektem byla úspěšně dokončena bakalářská práce na téma ohrožení cyklistické stezky kolem Labe způsobené řícením skal u Gansbruch, který se nachází jižně od Pötzscha.

Dále bude dokončena diplomová práce zabývající se ohrožením silnice v Kirnitzschtalu zapříčeněné řícením skal u Schaarwänden. Schaarwänden se nachází mezi Beuthenfallem, západně odtud se nachází Kroatenschlucht.

Připravují se také různé publikace k jednotlivým projektovým činnostem pro mezinárodní časopisy.

 

Říjen 2019

Byl nainstalován lokální monitorovací systém a systém včasného varování, které nám umožní shromažďovat data o možných pohybech skal. Na české straně přitom došlo k rozšíření stávajícího systému v oblasti Pravčické brány. Na obrázku je k dispozici měření za období jednoho měsíce. V dolním diagramu je pak znázorněn detail dvou „výchylek“ po 6. říjnu. Levá osa y znázorňuje stupeň vychýlení a pravá osa y hodnotu teploty.

 

 

 

V současné době připravujeme aplikaci pro chytré telefony, která bude do konce roku 2019 veřejně přístupná a na základě zpětných reakcí pak provedeme její úpravy.

Na základě výpočtů stability u hory Schaarwände budou určeny tzv. mezní hodnoty, tj. hodnoty pohybů skalních bloků opatřených sondami, které by se mohly zřítit (rizikové modely).

Letošní sesuvy u Ostrauer Mühle v Kirnitzschtalu nás podnítily ke zpracování dvou studentských prací zabývajících se příčinami murového nánosu (laviny bahna). Po společné konzultaci s provozovatelem Kirnitzschtalbahn  proběhnou  tyto práce během nadcházející zimy.

V současné době neexistuje kvantifikace jednotlivých příčin a z nich odvození možných protiopatření. Nejdříve proto chceme provést rekonstrukci událostí, abychom lépe porozuměli vzájemným souvislostem:

- pedologické zkoumání oblasti nad Kirnitzschtalem a severně od něj;

- zkoumání zemědělského hospodaření v této oblasti;

- zkoumání množství srážek a murového nánosu, tzn. od jakého množství srážek jsou spuštěny lavinové sesuvy.

Na hoře Rauenstein v současné době probíhá inženýrsko-geologické mapování. Pozemní laserové skenování prováděné kolegy z Univerzity Karlovy upřesní stávající digitální modely terénu, z kterých následně budou vygenerovány inženýrsko-geologické rizikové modely.

Dále budou zpracovávány dosavadní materiálně-technické studie obou univerzit. Jedním z cílů je přitom určení (tlakové) pevnosti určitých skalních oblastí, kdy tyto hodnoty jsou potřebné pro další výpočty rizikových modelů. Další výzkumy budou pak provedeny kolegy z Univerzity Karlovy společně s Akademií věd v Praze.

Původně plánované práce na období jaro a léto na hoře Großstein v Kirnitzschtalu budou provedeny na podzim z důvodu lepšího zmapování skal.

 

Září 2019

Monitorovací systém a systém včasného varování se nachází ve fázi instalace. Byla vytvořena dvojjazyčná databáze s následným zanesením dat a vytvořením rozhraní.

V létě proběhly přípravy televizního vysílání pro televizi MDR, jehož tématem bude řícení sklalních bloků Labském pískovcovém pohoří a v této souvislosti budou představeny také naše aktivity.

Začátkem září se v Litoměřicích konal workshop s partnery projektu, kde byly prodiskutovány jednotlivé práce a průběžné výsledky v rámci projektu.

 

Květen 2019

Na základě získaného povolení pro instalaci systému monitorování a včasného varování podle zákona o ochranně přírody je prováděna instalace zařízení v následujících lokalitách:

  • pohraniční oblast Schmilka,
  • Schaarwände v Kirnitzschtalu,
  • Rauenstein a Gansbrüche u Pötzscha,
  • Hřensko.

Uživatelské rozhraní tohoto systému bylo přeloženo do českého jazyka a nachází se v testovací fázi.

Dvojjazyčná databáze expertního systému Georisk je v současné době softwarově zpracovávana, následně bude umístěna na webové stránce GIS. Odborníci získávají různá uživatelská práva a „obecná veřejnost“ se může informovat o možných událostech.

Je dokončeno inženýrsko-geologické hodnocení Schaarwände v Kirnitzschtalu. Toto bude ještě doplněno o výpočty stability skal stejně tak o ochranné účinky stromů v případě skalních sesuvů. Stejný rozsah úkonů je plánován i u Gansbrüche, na kterých se právě začalo pracovat. V období jaro-léto začnou tyto práce také na Großsteinu v Kirnitzschtalu.

Stěny Postelwitz byly ve velkém rozsahu geologicky zkoumány za doby NDR, takže máme pro jednotlivé úseky k dispozici detailní vertikální profil navrstvení a odstupu trhlin.

V současné době provádíme výpočty vlivu kořenů stromů na případná uvolnění skalních bloků během povětrnostních událostí. Jedná se o důkladnou práci, která by měla, jednoduše řečeno, určit pákový účinek  kořenů stromů v trhlinách skal způsobeného povětrnostními podmínkami.