Vítejte na internetových stránkách našeho projektu!

Projekt č. 100606078 „Hodnocení stavu lesa a ohrožení nesouvisle zpevněnými pískovcovými masivy“.

V našem přeshraničním projektu se zabýváme skalními sesuvy v Labském pískovcovém pohoří. Odborná část je realizována v úzké spolupráci Univerzity Karlovy v Praze a TU Bergakademie Freiberg. Je tak zajištěno, že průzkumy jsou zaměřeny na potřeby úřadů a nakonec i veřejnosti.

Byla rozšířena stávající přeshraniční spolupráce pracovní skupiny o nové partnery, na české straně Statutární město Děčín a Správa železnic, na saské straně Saský státní úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii.

Toto umožní dlouhodobé řešení otázek týkajících se bezpečnosti skal a životního prostředí. V rámci projektu budou provedeny doplňující průzkumy, aby bylo možné určit metody pro hodnocení potenciálně nestabilních masivů a stavu lesních porostů.